Taalonderwijs Nederlands - Frans - Engels
Barbara Pauw in Leiden

Disclaimer

Aansprakelijkheid

DeeTee is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan DeeTee jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Berichten die u per e-mail naar DeeTee stuurt, kunnen onveilig zijn. DeeTee raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan DeeTee te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan DeeTee te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Het feit dat materialen en internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door DeeTee. DeeTee is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.

 

Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. DeeTee, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeeTee.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Wijzigingen

DeeTee behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Versie 1.0 (22-02-1-2013)

 

 

 

Barbara Pauw

Contact

Binnenstad  Leiden

06-29024945 (na 17:00 uur)